Karate Online Magazine


  • Bunkai Bassai-Dai
    The renowned Sensei Gimberline demonstrates his bunkai interpretation of the kata Bassai-Dai with practical exercises.
Gōgen Yamaguchi
Gōgen Yamaguchi was world famous sensei of the Gōjū-Ryū style.

Books Bunkai Chinto Demonstration Gankaku Gojushiho Heian Juyi kumite Kankudai kanku dai Karate Jutsu Kata Keio kihon Kime Kobudo Kumite kushanku Naihanchi Naka Nidan self defense Shito-Ryu Shorin Ryu Shotokan Sochin Tai Sabaki Tekki Tsuki ukemi

Masters of Okinawa Karate
Masters of karate in Tokyo (c. 1930s)