Karate Online Magazine


  • Kanku Dai Leeman Bunkai
    Kata, the foundational element of Karate, serves as the bedrock upon which the entire art is built.

Books Bunkai Chinto Demonstration Gankaku Gojushiho Heian Juyi kumite Kankudai kanku dai Karate Jutsu Kata Keio kihon Kime Kobudo Kumite kushanku Naihanchi Naka Nidan self defense Shito-Ryu Shorin Ryu Shotokan Sochin Tai Sabaki Tekki Tsuki ukemi

Gōgen Yamaguchi
Gōgen Yamaguchi was world famous sensei of the Gōjū-Ryū style.
Masters of Okinawa Karate
Masters of karate in Tokyo (c. 1930s)