Funakoshi’s Nine Throws

In Gichin Funakoshi’s book “Karate-do Kyohan”, as translated and edited by Tsutomo Ohshima, there are nine throws drawn from Shotokan kata.

1. Byobu Daoshi: ‘Topple a Folding Screen’

funakoshi-throw-1

2. Koma Nage: ‘Spinning Top Throw’

funakoshi-throw-2

3. Kubi Wa: ‘Neck Ring’

funakoshi-throw-3

4. Katawa Guruma: ‘Cripple Wheel’

funakoshi-throw-4

5. Tsubame Gaeshi: ‘Swallow Reversal’

funakoshi-throw-5

6. Yari Dama: ‘Spearing Through’

funakoshi-throw-6

7. Tani Otoshi: ‘Valley Drop’

8. Ude Wa: ‘Arm Ring’

funakoshi-throw-8

9. Gyaku Tsuchi: ‘Reverse Sledgehammer’

funakoshi-throw-9