Zenkutsu Dachi

Sensei Inoue Yshimi – Hip Joint Relaxation for Zenkutsu-dachi Stepping.