Shotokan Kihon

Kanazawa Sensei Basic Shotokan 1

Kanazawa Sensei Basic Shotokan 2

Traditional Shotokan Kihon by sensei H. Kanazawa.