Keio University (Shotokan)

This is a very rare video prepared for the 50th Anniversary of the Keio University Karate Club’s founding (placing it around 1974 – two years before Mr. Obata’s passing) by the club’s alumni association. Isao Obata was a direct student of Shotokan founder Gichin Funakoshi and a founder of the Japan Karate Association (JKA). Master Obata was Master Kazumi Tabata’s teacher. This film was found among Master Tabata’s personal effects after his passing

0:00 Beginning
0:50 Tekki Shodan by Koji Saito
2:09 Tekki Nidan by Ichiro Yamamoto
3:34 Tekki Sandan by Keizo Yoshimura
5:48 Jutte by Isao Obata
7:37 Bassai-Dai by Kiyoshi Togawa
9:33 Kanku-Dai by Akiro Kondo
13:07 Enpi by Hakau Takahashi
14:24 Gankaku by Shinechi Kamei
17:34 Jion by Akioshi Iwamoto
19:43 Hangetsu by Isao Obata
23:22 Kanku-Sho by Koji Kuahara
25:34 Bassai-Sho by Mitsuru Ikeda
28:18 Gojushiho-Dai (Jyou) by Hiro Suzuki
30:30 Nijushiho by Fusajiro Takagi

0:00 Beginning
0:16 Shushi no Kon (Bo) by Koji Wada
1:27 Sakugawa no Kon (Bo) by Tetsuro Noguchi
3:55 Sai by Yoshiro Kadomatsu
6:22 Wankan by Tetsuo Yoshiwata
7:42 Meikyo (Rohai) by Yoshimi Kobetto
9:37 Gojushiho-Sho[Geh] by Ken Nishitani
12:05 Sanchin by Toshihisa Nagura
14:49 Sochin by Koji Wada
17:04 Kumo Te (Unsu) by Koji Kuahara
19:53 108 (Suparimpei) by Tetsuro Noguchi
23:39 Chinte by Toshihisa Nagura
25:37 Jiin by Kinichi Mashimo
27:05 Seienchin by Yoshiro Kadomatsu


Find here the modern versions of the present Shotokan Katas