Kusanku Dai (Shorin-Ryu)

Hanshi Morinobu Maeshiro 10th Dan Shorin-Ryu is performing the kata Kusanku Dai.