Passai-Dai, 11 year old Karate Girl (Shito)

Shito ryu passai dai kata presentation.