Techniques of Sensei Kanazawa

Sensei Hirokazu Kanazawa and sensei Terry O’Neill with a personal  demonstration around the 1980’s. Sensei Kanazawa is showing some special techniques in his personal repertoire, see also his famous scorpion kick around 03:50.