One Minute Bunkai

Bunkai from Patsai from the style Sukunaihayashi Shorinryu also known as Shorinji ryu.