Close Range Bunkai Demo

Euro-Asian Gashuku-2012. Morio Higaonna Sensei (10 dan) demonstration.