Bunkai Seibukan

Bunkai of Shorin-ryu Seibukan from Okinawa. A demonstration by Shorin-ryu master Zenshum Shimabukuro, son of Zenpo Shimabukuro.